Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn thông báo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nhấn vào đây để xem chi tiết.