Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Cổ đông Lê Tiến Huân

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Cổ đông Lê Tiến Huân

Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Cổ đông Lê Tiến Huân. Nhấn vào đây để xem chi tiết.