Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)

Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn công bố Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (đã được kiểm toán). Nhấn vào đây để xem chi tiết.